فلیرآپ در درمان ریشه (عصب کشی)

دندانپزشکی آرسته در شیراز [object object] فلیرآپ در درمان ریشه(عصب کشی) 62
فلیرآپ به معنی شدت یافتن یک بیماری پالپی غیرعلامت دار پس از آغاز یا ادامه درمان است.دردهای متوسط تا شدید به همراه تورم پس از درمان ریشه٬ گرچه ناشایع بوده اما یک چالش برای دندانپزشک می باشد. فاکتور های مختلفی مانند سیستم ایمنی٬ مسائل روانی٬ جنسیت در این پدیده تاثیرگذار هستند. شیوع این مشکل بین ۱/۴ تا ۱۹ درصد می باشد

فاکتور های تاثیرگذار در شیوع  فلیرآپ :

 • وضعیت دندان قبل از درمان :

  بروز فلیرآپ در دندان های نکروزه بیشتر از دندان های زنده می باشد

 • درد قبل از درمان :

  درد و تورم قبل از درمان با درد بعد از درمان در ارتباط می باشد

 • موقعیت دندان در قوس فکی :

  دندان های پرمولر(آسیای کوچک) فک پایین و قدامی های فک پایین درد بیشتری نسبت به سایر دندان ها دارند

 • جنسیت :

  طبق تحقیقاتی که انجام شده٬ میزان و شدت درد٬ مدت زمان٬ دفعات درد و عود مجدد درد در خانم ها بیشتر از آقایان می باشد