ایمپلنت بدون جراحی  بریج بهتر است یا ایمپلنت Untitled 1 1
بریج مریلند  بریج بهتر است یا ایمپلنت Untitled 1 2